Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

 

Pasaulinė praktika ir tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su ugdymo programos mokytoju, dalyko mokytoju, skyriaus vedėju arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

 


 

Vaiko gerovės komisija mokykloje:

Mokymosi sėkmė..

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Pagalba..

 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui teikia pirminę konsultaciją mokyklos bendruomenės nariams ir nukreipia pas psichologinę pagalbą teikiančius specialistus;

Bendradarbiavimas.

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių ugdymosi tvarkaraščius, aprūpinimą mokinio reikmenimis,
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.


* Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Pastaba: mokyklos vaiko gerovės komisija nevertina ugdymosi poreikių, kurie kyla dėl išskirtinių vaiko gabumų.


Vaiko gerovės komisija dirba kaip komanda ir naudojasi šiais principais:

 • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus, globėjus, ar kitus vaiko atstovus;
 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
 • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;

bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Komisijos pirmininkė – Vilija Ginaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

Vilija Žukauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ieva Gudienė – smuiko ugdymo programos mokytoja

Jolanta Kraucevičienė – dainavimo ugdymo programos mokytoja;

Gintarė Skačkauskienė – fortepijono ugdymo programos mokytoja;


Dokumentai, nuorodos:

Rekomenduojama prevencinė literatūra

Pagalbos centrai Visagine

Pagalbos centrai Visagine:

https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-telefonu/#sidebar

http://www.vspt.lt/veikla/pedagogine-psichologine-pagalba/

http://www.antanasgrigas.lt/konsultacijos/

https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-telefonu/


Atnaujinta Antradienis, 23 Spalis 2018 10:59