Veikla

 VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA

MISIJA

Būti švietimo institucija:

suteikiančia neformalųjį pradinį, pagrindinį ir išplėstinį muzikinį išsilavinimą visiems to norintiems, dalyvaujančia kompleksinio muzikinio ugdymo tikslo realizavime ir šia savo veikla prisidedančia prie Visagino miesto gyventojų inicijavimo vystyti besimokantį miestą, dalyvaujančia besimokančio Visagino miesto gyvenime, Lietuvos muzikinės kultūros bei daugialypio Visagino miesto tautinio indetiteto tradicijų, tolerancijos puoselėjime, gyventojų socialinėje integracijoje į Lietuvą ir ES.

VIZIJA

Meno mokykla – Visagino besimokančio miesto gyventojų, ypač jaunosios kartos, meninės muzikinės inteligencijos vystymo ir meninės muzikinės kompetencijos įgijimo bei plėtojimo centras, kuris muzikinės kultūros paveldą derina su geriausiais meninio, muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, racionaliai atsižvelgdamas į rinkos poreikius, šitaip savo ugdomuoju poveikiu ir mokyklos edukacine aplinka prisidėdamas prie Visagino gyventojų darnos jausmo ir kūrybinių galių siekio.

Mokykloje įgyvendinamos Programos:

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:

 • pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
 • pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
 • pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
 • pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
 • pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;
 • pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.

Neformaliojo švietimo programos:

 • ankstyvojo muzikinio, šokio, teatro ugdymo programa,
 • išplėstinio muzikinio, šokio, teatro ugdymo programa,
 • suaugusių muzikinio, šokio, teatro ugdymo programa,
 • profesinės linkmės muzikinio modulio programa,
 • trumpalaikės neformaliojo švietimo muzikinio, šokio, teatro ugdymo programos.

VEIKLOS KRYPTYS:

 • Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra
 • Koncertinė veikla
 • Konkursinė veikla
 • Projektinė veikla
 • Mokytojų tarybos veikla
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
 • Metodinės tarybos veikla
 • Mokyklos tarybos veikla
 • Mokyklos vidaus auditas
 • Bendradarbiavimas su tėvais, ryšiai su visuomene
 • Ūkinė-finansinė veikla

PRIORITETAI

1. Sukurti tęstinę ir visiems prieinamą meninio ugdymo ir švietimo sistemą.

2. Užtikrinti aukštą muzikinio ugdymo ir švietimo kokybę ir veiksmingumą.

3. Plėtoti mieste, apskrityje ir šalyje meninio ugdymo ir švietimo sistemą bei jos tarptautinius ryšius.

4. Stiprinti miesto, apskrities ir šalies kultūrinį, meninį, intelektualinį potencialą siekiant švietimo ir mokslo kokybės ir veiksmingumo.

TIKSLAI

1. Vaikų ir moksleivių kultūrinių, etinių, estetinių vertybių formavimas.

2. Moksleivių ir jaunimo užimtumo problemų sprendimas.

3. Muzikos, meno, kultūrinio paveldo sklaida.

UŽDAVINIAI

1. Vykdyti profesinį muzikinį mokymą.

2. Teikti galimybę visiems norintiems vaikams lavinti muzikinius įgūdžius ir gebėjimus.

3. Ugdyti besimokančiųjų individualybę, atskleisti jų kūrybines galias.

4. Plėtoti muzikinę švietėjišką veiklą.

5. Vykdyti ir tobulinti profesinio rengimo programas.

6. Aktyviai organizuoti metodinę veiklą.

7. Kūrybiškai bendradarbiauti su moksleiviais, jų tėvais ir pedagogais.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 11 Spalis 2018 16:00