Istorija

Česlovas Sasnauskas

1998 metais, minint Mokyklos įkūrimo 20-metį, mokyklai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus klasiko, žymaus chorvedžio Česlovo Sasnausko vardas.

2016 metais Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos bendruomenė, su visa pagarba kompozitoriaus gyvenimui, jo veiklai ir nuopelnams žmonijai, mini iškilaus menininko 100-tąsias mirties metines.

Vienas pirmųjų lietuvių muzikos veikėjų Česlovas Sasnauskas (1867-1916) aktyvią kultūrinę veiklą pradėjo XIX amžiaus pabaigoje ir didžiąją gyvenimo dalį praleido Peterburge. Į lietuvių muzikos istoriją įėjo kompozitoriaus, koncertuojančio muziko bei leidėjo darbais. Nors Česlovo Sasnausko kūrybinis palikimas nėra gausus, tačiau vertingas, o kompozitoriaus sukurta daina „Kur bėga Šešupė“ pateko į lietuvių muzikos aukso fondą. Česlovo Sasnausko kūrinių sąrašą sudaro apie 100 kompozicijų. Kompozitoriaus palikimas nepasižymi žanrų įvairove - didžioji dalis kūrinių skirta atlikti chorui su pritarimu ar be, taip pat balsui solo su pritarimu; grynai instrumentinės muzikos grupę sudaro keletas kompozicijų vargonams.

Peterburge Česlovas Sasnauskas garsėjo kaip vargonininkas, chorvedys, dalyvavo lietuvių ir lenkų draugijų veikloje, koncertavo kaip dainininkas, dirbo pedagoginį darbą, pirmasis organizavo periodinę lietuviškojo koncertinio repertuaro leidybą, rašė straipsnius.

Česlovas Sasnauskas gimė 1867 m. birželio (liepos?) 19 d. Kapčiamiestyje. Pirmieji muzikos mokytojai - tėvas Tomas Sasnauskas ir Liucidas (Liudvikas) Risauskas - išmokė būsimąjį kompozitorių vargonuoti. Nuo 1883 m. Česlovas Sasnauskas vargonininkavo Gražiškiuose, Vilkaviškyje, Daugpilyje, keletą metų dirbo Kauno geležinkelio pašto skyriuje. 1892-1898 m. studijavo dainavimą Peterburgo konservatorijoje Stanislavo Gabelio, Antonio Cotogni klasėse. 1892 m. pradėjo dirbti Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčios raštininku, o nuo 1895 m. iki mirties - vargonininku ir choro vadovu, taip pat mokytojavo Šv. Kotrynos mokyklose, vėliau dėstė gimnazijoje, katalikų Dvasinėje akademijoje bei seminarijoje. 1902-1904 m. mokėsi Peterburgo archeologijos institute. Kompozitorius buvo išvykęs studijuoti grigališkąjį choralą Romos archyvuose, Europos vienuolynuose. Česlovas Sasnauskas mirė 1916 m. sausio 18 d. Peterburge.

Česlovo Sasnausko kūrinių sąrašą sudaro apie 100 kompozicijų. Daugelis jų nebuvo spausdinta ar išvis neišliko iki šių dienų. Kompozitoriaus palikimas nepasižymi žanrų įvairove - didžioji dalis kūrinių skirta atlikti chorui su pritarimu ar be, taip pat balsui solo su pritarimu; grynai instrumentinės muzikos grupę sudaro keletas kompozicijų vargonams. Česlovo Sasnausko vokalinę kūrybą sudaro ir pasaulietinė, ir bažnytinė muzika. Pasaulietinėje muzikoje santūriai naudojamos liaudiškos intonacijos, harmoninė kalba itin paprasta, nors pastebima vėlyvųjų romantikų įtaka. Religiniuose kūriniuose kompozitorius pasitelkdavo įvairias polifonines priemones, melodikoje jungė Vakarų ir slavų religinės muzikos bruožus.

FAKTAI

• 1978 m. rugsėjo 1 d. tuometinio Sniečkaus miesto 1- osios vidurinės mokyklos patalpose atidaryta Sniečkaus vaikų muzikos mokykla.

• Mokyklai nuo įkūrimo pradžios vadovauja direktorė Česlava Pimpienė.

• Mokėsi 70 mokinių, dirbo 8 mokytojai, dėstomos fortepijono ir akordeono specialybės.

• Nuo 1979 m. mokykla išleidžia absolventus.

• 1981 m. muzikos mokykla įsikūrė naujose patalpose Festivalio gatvėje.

• 1992 m., suteikus miestui Visagino pavadinimą, mokykla pavadinta Visagino muzikos mokykla.

• 1998 m. 20 metų jubiliejaus proga mokyklai suteiktas lietuvių kompozitoriaus klasiko, žymaus chorvedžio Česlovo Sasnausko (1867-1916) vardas, pavadinta Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla.

• 2008 m. lapkričio 21 d. Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla minėjo 30 metų jubiliejų.

• 2018 m. blandžio 20 d. Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla minėjo 40 metų jubiliejų.


PLAČIAU


Mokykla ypatinga ir išskirtina iš kitų Lietuvos muzikos mokyklų savo tautiniu įvairumu. Kadangi čia dirba ir mokosi rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, lietuviai, lenkai, totoriai, armėnai, uzbekai, kazachai, žydai, mišrių šeimų nariai, todėl iš karto, nuo mokyklos įkūrimo pradžios buvo skirtas dėmesys įvairių tautinių kultūrų sintezei bei integracijai į lietuvių tautinę kultūrą. Visa mokyklos veikla yra orientuojama į Lietuvos bei pasaulio kultūrų vertybių pažinimą ir palanki tautinėms ir etninėms kultūros grupėms, skatina tautinį atvirumą ir dialogą.


Atvykę iš įvairiausių vietų į atominio komplekso statybą žmonės stengėsi kuo patogiau įsikurti, jų vaikai lankė mokyklas, sportavo. Atsirado vaikučių, norinčių mokytis muzikos arba tęsti jau pradėtą kitose respublikose muzikos mokslą. Tėvų, gyvenančių (tuometiniame) Sniečkuje prašymu, 1978 m. rugsėjo l dieną Ignalinos rajono švietimo skyriaus vedėjo J. Jadzevičiaus įsakymu, Sniečkaus miesto I - osios vidurinės mokyklos patalpose buvo atidaryta Sniečkaus vaikų muzikos mokykla, sukvietusi 70 mokinių. Direktore paskirta jauna, energinga, gerą vardą rajone iškovojusi savo kruopščiu, kūrybingu darbu Dūkšto vidurinės mokyklos mokytoja Česlava Pimpienė.


Nuo pat pradžių mokiniai buvo mokomi groti fortepijonu, akordeonu. Dirbo 8 mokytojai.Nuo 1979 metų mokykla išleidžia absolventus.Praėjus trims metams nuo mokyklos atidarymo, direktorės Č. Pimpienės pastangomis Ignalinos atominės elektrinės direktoriaus K. Zacharovo ir jo pavaduotojo E. Krūminio pagalba, Festivalio gatvėje duris atvėrė miesto muzikos mokykla su jaukia koncertine sale. Metams bėgant plėtėsi ne tik mokyklos patalpos, bet ir didėjo mokinių bei mokytojų skaičius. Suskambo nauji, dar negirdėti kanklių, fleitos, saksofono, trimito, klarneto, birbynės, gitaros, smuiko garsai. Atvyksta nauji mokytojai, auga mokinių kontingentas, plečiasi koncertinė veikla, mokytojų parama miesto meno saviveiklos kolektyvams.


1986 m. įkuriama chorinio dainavimo-dirigavimo specialybė. 1992 m. pradedama mokyti kanklių specialybės.


1994–1995 mokslo metais rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 400 mokinių, dirba 50 mokytojų. Valstybėje vykstančios reformos lemia muzikos mokyklos veiklos kaitą. Tarp miesto gyventojų labai populiarus muzikinis ugdymas, stojančiųjų skaičius viršija mokykloje esančių vietų skaičių, todėl mokiniai į mokyklą priimami konkurso tvarka. Mokyklos kolektyvo daugumą sudaro rusakalbiai, įvairių tautybių atstovai, dėl šių priežasčių svarbu juos integruoti į Lietuvos gyvenimą ir veiklą. Keliami tikslai: kitų tautybių mokytojams daugiau domėtis nacionaline lietuvių kultūra, mokytis bendrauti lietuvių kalba. Reikalingi visų specialybių mokytojai, mokantys lietuvių kalbą. Veikia Teorinis, Fortepijono, Styginių, Pučiamųjų, Liaudies instrumentų, Chorinio dainavimo skyriai. Mokyklą baigė 40 absolventų. Pradėta vykdyti mokytojų atestacija.


1995–1996 mokslo metais rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 500 mokinių, dirba 49 mokytojai, iš jų 25 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Valstybine kalba kalbantys 24 mokytojai, II valstybinės kalbos kategoriją įgijo 9 mokytojai. Atsižvelgiant į stojančiųjų prašymus, į didelę paklausą norinčių mokytis bei švietime vykstančią kaitą, mokykloje toliau tęsiamos ugdymo reformos. Pradeda savo veiklą mokyklos taryba, dėmesys skiriamas lietuvių kalbos ir meno propagavimui, įkuriama dainavimo specialybė, didelis dėmesys skiriamas diferencijuotam mokymui. Baigiamuosius egzaminus išlaikė 33 absolventai.


1996–1997 mokslo metais rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 623 mokiniai, dirba 55 mokytojai. Vykdant reformas, priimta 171 stojantysis. Įkuriama ankstyvojo ugdymo grupė (AMU), kurioje mokosi 60 mokinių. Įkuriama gitaros specialybė.


1998–1999 mokslo metais rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 593 mokiniai, dirba 60 mokytojų. Pradeda veiklą nauja fleitos specialybė. 1998 metais, minint įkūrimo 20-metį, mokyklai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus klasiko, žymaus chorvedžio Česlovo Sasnausko vardas.


1999–2000 mokslo metais rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 603 mokiniai, dirba 69 mokytojai, iš kurių 30 turi aukštąjį išsilavinimą. Priimta 132 stojantieji. AMU grupėje mokosi 70 mokinių.


2003 m. pradėta mokyti birbynės specialybės. 2003 metais 25 metų jubiliejaus proga išleistas „Visaginiečių šaltinėlis", Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos muzikinės kūrybos žurnalas, kuriame pristatomi geriausi mokyklos auklėtiniai ir jų pedagogai.


2004–2005 m. m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 603 mokiniai, dirba 67 mokytojai. Įsteigta valtornos ir mušamųjų instrumentų specialybės. Panaikinta AMU grupė.


Lietuvai tapus ES nare ir daliai ES šalių narių atvėrus savo darbo rinkas į užsienį išvyksta daug darbingo amžiaus gyventojų. Taip pat ES pasirašius sutartį su Lietuva dėl IAE uždarymo atominės elektrinės specialistai, darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, todėl jau nuo 2007-2008 mokslo metų mokykloje pastebima mokinių mažėjimo tendencija:


2008 m. lapkričio 21d. Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla minėjo 30 ties metų jubiliejų.

Per 30 metų mokyklą baigė 1115 ugdytinių. Dalis iš jų pasirinko muziko kelią, tęsia studijas Lietuvos, JAV, Anglijos, Italijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių aukštosiose muzikos mokyklose, pasirodo kaip puikūs atlikėjai, kiti - užsiima muzikine kūrybine veikla, dirba muzikinį pedagoginį darbą mūsų – Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykloje, šalies muzikos, meno, švietimo įstaigose ir užsienyje.

 

Filmas apie mokyklą

Atnaujinta Trečiadienis, 17 Spalis 2018 06:07