Administracija
Direktorė Česlava Pimpienė

 

Mes čia gyvenimo paliekam dalį,

 Su rūpesčių ir šypsenų kaita,

 Su nuovargio ir džiaugsmo dienomis,

 Su speigo žiaurumu ir prakaito lašais,

 Su valandom sunkiom ir su akimirkom gerom,

 Su paprastom svajonėm ir didele viltim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė Česlava Pimpienė – 1968 m. baigė Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos technikumą, choro dirigavimo specialybę.

1983 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją.

1996 m. suteiktos mokytojos metodininkės, II vadybos kvalifikacinės kategorijos.

Turi ilgametę vadovavimo patirtį: 1978 m. įkūrė Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklą. Teko visi mokyklos plėtimo, mokinių ir mokytojų kolektyvo formavimo rūpesčiai. Nuoseklaus darbo dėka, mokykla pelnė pripažinimą ir tinkamai reprezentuoja bendruomenės pasiekimus, įsiliedama į muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą Visagino mieste, šalyje ir už jos ribų.

Respublikinių, regioninių ir miesto renginių, įvairių projektų, dainų švenčių organizatorė bei vyr. dirigentė, konkursų, apžiūrų vertinimo komisijos pirmininkė.

Chorinės muzikos pradininkė Visagine. Vadovavo vokaliniams ansambliams, mokinių ir mokytojų chorams, subūrė Visagino miesto mišrų chorą. Jos auklėtiniai pelnė laureatų vardus respublikiniuose „Dainų dainelės“ konkursuose, chorų kolektyvai aktyviai dalyvavo miesto, regiono, šalies dainų šventėse. Buvę mokiniai dirba muzikinį pedagoginį darbą šalies ugdymo įstaigose ir Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykloje.  Už puikų darbą su suaugusių bei vaikų chorais įtraukta į Pasaulio Lietuvių geriausių choro vadovų enciklopediją.

Visagino miesto garbės pilietė, suteikta nominacija „Visagino miesto savanoris“. Buvusi Visagino miesto tarybos narė, Lietuvos meno ir muzikos mokyklų direktorių asociacijos narė, Visagino miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vadovų atestacinės komisijos narė ir PŠC programų vertinimo komisijos narė.

2006 m. Kunigaikščio Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių proga už nuopelnus Lietuvos respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanota Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

 

Atnaujinta Antradienis, 27 Balandis 2010 14:16
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ginaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ginaitienė - 1984 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, Klaipėdos fakultetus, muzikos mokytojo, choro dirigento specialybę ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje.

Nuo 1986 m. paskirta chorinio dainavimo-dirigavimo skyriaus vedėja.

Nuo 1994 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už fortepijono, chorinio dainavimo-dirigavimo, dainavimo skyrių veiklą.

2001 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2009 m. įgijo vadovo II kvalifikacinę kategoriją.

Vadovavo mokyklos jaunučių ir jaunių chorams, ruošė dirigentus, daug metų buvo apskrities ir miesto dainų švenčių dirigentė, organizacinio komiteto narė, chorų dalies koordinatorė, dabar dėsto dainavimo specialybės disciplinas. Su savo klasės auklėtiniais dalyvauja šalies, apskrities, miesto ir mokyklos koncertinėje, meninėje, muzikinėje projektinėje veikloje, projektų kūrimo darbo grupėse, konkursuose bei festivaliuose. Organizuoja ugdytinių kūrybinius ataskaitinius koncertus miesto visuomenei. Auklėtiniai yra šalies dainų švenčių dalyviai, respublikinių konkursų laureatai. Buvę dirigavimo, dainavimo klasės mokiniai toliau tęsia muzikines studijas šalies ir užsienio aukštesnėse mokyklose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei dirba muzikinį darbą.

Atnaujinta Sekmadienis, 20 Balandis 2014 17:11
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė - 1991 m. baigė Vilniaus konservatoriją ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje. 2008 metais baigė Vilniaus Edukologijos universitetą, muzikos mokytojo specialybę.

2002 m. paskirta I fortepijono skyriaus vedėja.

Nuo 2012 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už liaudies, styginių, pučiamųjų, papildomo instrumento, teatro (choreografijos) skyrių veiklą.

1999 m. suteikta vyresniojo mokytojo, vyresniojo koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija.

Daug metų akompanavo respublikinių „Dainų dainelės“, Balio Dvariono konkursų dalyviams, mokyklos chorams, dainavimo, styginių skyrių mokiniams. Nuo 2010 metų  - Visagino Kultūros ir meno tarybos pirmininkė. Dėsto fortepijono specialybės, privalomo, papildomo fortepijono disciplinas. Su savo klasės auklėtiniais dalyvauja miesto ir mokyklos koncertinėje, konkursinėje veikloje, festivaliuose. Mokyklos, apskrities, respublikiniuose konkursuose, meninėje, muzikinėje projektinėje veikloje. Aktyviai dalyvauja koncertinėje, projektinėje veikloje.  Organizuoja ugdytinių kūrybinius ataskaitinius koncertus miesto visuomenei. Kasmet visi jos klasės ugdytiniai dalyvauja mokyklos Savos kūrybos festivalyje. Buvę mokinai toliau tęsia muzikines studijas šalies aukštesnėse mokyklose.

Atnaujinta Trečiadienis, 10 Gruodis 2014 19:29
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Sigita Šilova

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Sigita Šilova - dirba nuo 1992 m.

Atsakinga už mokyklos ūkio veiklą.

Atnaujinta Trečiadienis, 10 Gruodis 2014 19:30